Darmowa dostawa od 300,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

Regulamin
Definicje
1.    Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.    Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
3.    Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4.    Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
5.    Sprzedawca:
DAŻYNKA. WAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Rotkach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000925312, NIP: 5441542483, REGON: 520112506, tel. 570 001 649, e-mail: sklep@dazynka.pl
Adres siedziby Sprzedawcy:
ROTKI 1,
17-312 DROHICZYN.
6.    Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: shop24692-1.yourtechnicaldomain.com za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar.
7.    Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
8.    Towar - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym.
9.    Polityka prywatności i cookies - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i jest dostępna na stronie https://shop24692-1.yourtechnicaldomain.com/pl/privacy-and-cookie-notice.html.
10.  Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.
11.  Elektroniczny formularz zamówienia - udostępniania przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zamówienia.
12.  Elektroniczny formularz zwrotu - udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zwrotów; dostępny pod adresem https://shop24692-1.yourtechnicaldomain.com/returns-open.php.
13.  Elektroniczny formularz reklamacji - udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura składania reklamacji; dostępny pod adresem https://shop24692-1.yourtechnicaldomain.com/rma-open.php.
14.  Złożenie zamówienia – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku "Zamawiam i płacę", określające m.in. Towar, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy.
15.  Konto - zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi, który dokonał rejestracji, zawierający dane Klienta, informacje o zakupionych produktach oraz udzielonych rabatach, historię transakcji, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz tworzyć listy zakupowe.
16.  Opinia obsługi zamówienia lub opinia poszczególnych Towarów - subiektywne wypowiedzi i oceny przyznawane w formie gwiazdek od 1 do 5.
§ 1. Postanowienia ogólne
1.    Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
1)    umożliwienie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym,
2)    prowadzenie Konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego,
3)    dodawanie opinii, komentarzy i ocen - Klient może dodać opinię lub komentarz do swojego zamówienia,
4)    przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji,
5)    wysyłka newslettera.
2.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełniania przez Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:
1)    Dysponowanie urządzeniem telekomunikacyjnym umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, np. komputerem, tabletem lub smartfonem,
2)    Posiadanie dostępu do sieci Internet,
3)    Posiadanie przeglądarki internetowej w aktualnej wersji, np.:
§  Firefox
§  Chrome
§  Microsoft Edge
3.    Klient korzystając ze Sklepu Internetowego nie będzie:
1)    Podejmował działań, które są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, wyrządzają szkodę Sprzedawcy lub osobom trzecim lub naruszają ich dobra osobiste,
2)    Dostarczał treści o charakterze bezprawnym,
3)    Naruszał praw Sprzedawcy lub osób trzecich do własności intelektualnej związanej ze Sklepem Internetowym, z działalnością Sklepu lub jego asortymentem,
4)    Zakłócał działania Sklepu Internetowego,
5)    Starał się uzyskiwać dostępu do danych, do którego nie jest uprawniony, w szczególności przez naruszanie zabezpieczeń.
4.    Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną w przypadku działania przez Klienta na szkodę
Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania na szkodę innych Klientów, naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności przełamywaniem zabezpieczeń Sklepu Internetowego lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
5.    Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu Internetowego. Klient może go pobrać i sporządzić jego wydruk.
§ 2. Założenie Konta
1.    Założenie Konta w Sklepie Internetowym następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w którym Klient podaje następujące swoje dane:
W przypadku osoby fizycznej:
1)    Imię i nazwisko,
2)    Adres,
3)    Numer telefonu,
4)    Adres e-mail.
 
W przypadku firmy:
1)    Nazwę firmy,
2)    NIP,
3)    Adres,
4)    Numer telefonu,
5)    Adres e-mail.
 
2.    Założenie Konta wymaga podania przez Klienta loginu i hasła, za pomocą których Klient będzie się logował do Konta. Hasło powinno składać się z minimum 6 znaków.
3.    Założenie Konta wymaga oświadczenia Klienta o akceptacji Regulaminu i polityki prywatności.
4.    Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym w celu potwierdzenia rejestracji. Po potwierdzeniu rejestracji Klient uzyskuje dostęp do indywidualnego Konta, z którego może korzystać po zalogowaniu z wykorzystaniem loginu i hasła.
5.    Klient zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych w trakcie tworzenia Konta. Klient ma możliwość zmiany dotychczasowych danych w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta. Klient ponosi odpowiedzialność za podawanie niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych bądź brak ich aktualizacji.
6.    Klient może posiadać tylko jedno Konto przypisane do jednego adresu e-mail.
7.    Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać osobom trzecim możliwości korzystania z Konta, w tym loginu i hasła dostępu do Konta.
8.    Do korzystania z Konta upoważniony jest wyłącznie Klient, którego dane były wskazane podczas rejestracji.
9.    Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny dokonać usunięcia Konta (zrezygnować z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dazynka.pl 
10.  Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług, tj. usunąć Konto Klienta za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia, z ważnych powodów, tzn. w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w sytuacjach, gdy Klient narusza postanowienia § 1 ust. 3, § 2 ust. 7 oraz § 3 ust. 12 Regulaminu.
§ 3. Zamówienia
1.    Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego treści, w tym opisy Towarów i ich ceny nie stanowią oferty zakupu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia na warunkach wskazanych poniżej.
2.    Złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonać za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji.
3.    Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Następnie Klient wypełnia Elektroniczny formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu Internetowego. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
4.    Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie składanego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, danych Klienta, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, miejsca dostawy i czasu realizacji zamówienia.
5.    W celu Złożenia zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę".
6.    Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
7.    Po Złożeniu zamówienia Klient otrzymuje komunikat potwierdzający otrzymanie przez Sprzedawcę zamówienia wraz z podaniem jego numeru.
8.    Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia (Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży). Przedmiotowe potwierdzenie zawiera w szczególności: potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia oraz ogólnych warunków zawartej Umowy sprzedaży na odległość (Regulamin Sklepu Internetowego wraz z Załącznikami), dane Sprzedawcy, informację o uprawnieniach Klienta, w szczególności do odstąpienia od umowy sprzedaży. Pouczenie co do sposobu i skutkach odstąpienia od umowy zawarte jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
9. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
10.  W ramach Złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
1)    podawania w udostępnionym w ramach Sklepu Internetowego Elektronicznym formularzu zamówienia wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych;
2)    korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego, a także w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
3)    terminowej zapłaty należności i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
4)    odbioru zamówionego Towaru w ustalonym terminie.
§ 4. Ceny Towarów
1.    Ceny Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2.    Ceny Towarów nie obejmują kosztów dostawy Towarów.
3.    Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
§ 5. Płatność
1.    Sklep Internetowy oferuje następujące sposoby dokonania płatności:
1)    płatność ekspresowa PayByLink,
2)    Przelew,
3)    BLIK,
4)    za pobraniem,
5)    z odroczonym terminem płatności, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2.    Opcja płatności z odroczonym terminem płatności jest możliwa w sytuacjach indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedawcą.
3.    Klient dokonuje wyboru sposobu płatności za Towar przy składaniu zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia.
4.    Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://shop24692-1.yourtechnicaldomain.com/pl/payments.html.
§ 6. Dostawa
1.    Dostawa Towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta przy składaniu zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia.
2.    Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://shop24692-1.yourtechnicaldomain.com/pl/delivery.html.
3.    Koszty dostawy Towaru ponosi Klient. Klient opłaca koszty dostawy przy opłacaniu zamówienia.
4.    W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy - Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży, po uprzednim wezwaniu Klienta w wiadomości e-mail podanej w procesie zakupowym do wykonania umowy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.
5.    W sytuacji wskazanej w pkt 4, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar.
6.    Klient winien dokonać sprawdzenia stanu Towaru bądź gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek widocznych uszkodzeń lub ubytków przesyłki Klient powinien w obecności przewoźnika sporządzić odpowiedni protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę mailowo na adres: sklep@dazynka.pl
7.    Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go temu Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
8.    W razie przesłania Towaru do Klienta będącego Przedsiębiorcą za pośrednictwem przewoźnika Klient będący Przedsiębiorcą obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi on, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towary, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w jego dostawie z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności, jeśli są one spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niewłaściwego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Towaru.
10.  Towar, który został zwrócony do Sklepu przez przewoźnika z powodu podania nieprawidłowego adresu dostawy lub z powodu nie podjęcia przesyłki w terminie z powodu okoliczności, które leżą po stronie Klienta, zostanie zwrócony do Sprzedawcy na koszt Klienta. Ponowna wysyłka wymaga ponownego pokrycia kosztu wysyłki.
§ 7. Odstąpienie od umowy sprzedaży
1.    Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
2.    W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
3.    Oświadczenie Konsumenta musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od umowy, w szczególności w tym celu Konsument może:
1.    skorzystać z Elektronicznego formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego: https://shop24692-1.yourtechnicaldomain.com/returns-open.php.
2.    odstąpić od umowy wykorzystując formularz odstąpienia od umowy, będący Załącznikiem nr 2 do Regulaminu - wysyłając go na adres siedziby Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@dazynka.pl

  1. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesłanego droga elektroniczną.

5.    Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
1.    obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części; albo
2.    polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
7.    Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane Klientowi w formie elektronicznej.
8.    Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do następujących umów:
1.    o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
2.    których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3.    których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4.    których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
9.    Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.  Zwracany Towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedawcy.
10.  Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostawy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.  Jeżeli Konsument celem realizacji prawa do odstąpienia - skorzysta z Elektronicznego formularza zwrotu - środki będą zwrócone wybranym sposobem i na podany przez Konsumenta rachunek bankowy. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11.  Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
12.  Klientowi niebędącemu Konsumentem prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość nie przysługuje.
§ 8. Reklamacja
1.    Reklamację z tytułu wady Towaru albo niezgodności Towaru z zawartą Umową sprzedaży na odległość można złożyć:
1)    za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacji;
2)    w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres sklep@dazynka.pl. Kroki jakie musi podjąć Kupujący celem złożenia reklamacji, w tym sposób dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru wskazane są w poszczególnych etapach Elektronicznego formularza reklamacyjnego.
2.    Reklamację należy zgłosić Sprzedawcy przed upływem terminu przydatności Towaru do spożycia lub daty minimalnej trwałości.
3.    W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego Towar posiada, żądanie wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu Towaru w Sklepie Internetowym. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie lub Trwałym Nośniku.
4.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwraca się do Klienta składającego reklamację o uzupełnienie tych danych lub informacji.
5.    W przypadku złożenia reklamacji, Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy.
6.    W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedawca.
7.    W przypadku nieuznania reklamacji za uzasadnioną przez Sprzedawcę, Klient ma możliwość złożenia odwołania od reklamacji. Sprzedawca rozpatruje odwołanie od reklamacji bez zbędnej zwłoki w terminie 30 dni, liczonych od momentu otrzymania odwołania od reklamacji.
8.    Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy za wady zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
Regulacje dotyczące Klienta będącego Konsumentem
9.    Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży na zasadach, które wynikają z ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
10.  Towar jest zgodny z umową sprzedaży, jeżeli zgodny z umową sprzedaży pozostaje w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
11.  Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową sprzedaży, musi:
1)    nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towar tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
2)    występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
a)    nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
b)    przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
c)    publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży;
3)    być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
4)    być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
12.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lub 3 jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 10 pkt 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
13.  Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
14.  Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
15.  Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera Towar na swój koszt.
16.  Jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
1)    Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 13-14;
2)    brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
3)    brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust.  12-14
4)    z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
17.  Obniżona cena Towaru musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
18.  Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
19.  Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny, chyba że Sprzedawca udowodni nieistotność braku zgodności Towaru z umową.
20.  Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarem niezgodnym z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
21.  W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca nabyty Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
22.  Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Reklamacje związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną
23. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi.
§ 9. Opinie
1.    Opinię dotyczącą obsługi zamówienia lub opinię dotyczącą Towaru można umieścić podczas wizyty w Sklepie Internetowym poprzez kliknięcie w interfejs umieszczony przy Towarze albo poprzez kliknięcie w link umieszczony w wiadomości e-mail. Dodanie Opinii jest dobrowolne i nieodpłatne. W ramach jednego zamówienia - Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania Opinii.
2.    W ramach ww. Opinii Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną limitowaną do 65535 znaków słownych.
3.    Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego, a także na stronach internetowych https://zaufaneopinie.idosell.com oraz https://trustedreviews.idosell.com.
4.    Sprzedawca weryfikuje Opinie za pomocą adresu e-mail, który został użyty w procesie zakupowym danego Towaru. Opinia umieszczona przez osobę posługującą się e-mailem, który został użyty w procesie zakupowym - oznaczana jest na stronie Sklepu Internetowego komentarzem "opinia potwierdzona zakupem". Każda inna Opinia oznaczana jest jako "opinia niepotwierdzona zakupem".
5.    Sprzedający może publikować Opinie dotyczące danego Towaru z innych swoich sklepów internetowych.
6.    Sprzedający nie zmienia Opinii w zakresie treści ani przyznanych gwiazdek.
7.    Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Opinii. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia Opinii na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
8.    Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym, niezgodne z prawem lub niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, zawierających linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich.
9.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Opinii w przypadku niespełniania przez nią wymagań określonych w ust. 8 powyżej.
10.  Na wyraźną prośbę Klienta treść Opinii może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Sklepu i Towaru.
§ 10. Własność intelektualna
1.    Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę Opinii zamieszczonych przez niego na stronie Sklepu Internetowego w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1-5 poniżej.
2.    Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.
3.    Klient zamieszczając w Sklepie internetowym Opinie, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - udziela Sprzedawcy wyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedawcę z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
1)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
2)    wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego - we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami bądź fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych.
3)    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy,
4)    w zakresie rozpowszechnia utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
5)    wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych.
4.    Usunięcie Konta przez Klienta lub Opinii nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
§ 11. Postanowienia końcowe
1.    Dostęp do Sklepu Internetowego może być bez uprzedniego powiadomienia chwilowo zawieszony z różnych przyczyn. Sprzedawca nie daje gwarancji ciągłego dostępu do Sklepu Internetowego, w tym dostępu niezakłóconego i wolnego od błędów. Ograniczenie dostępności i zakłócenia w działaniu Sklepu Internetowego może wynikać, między innymi, z siły wyższej lub też potrzeby przeprowadzenia prac technicznych.
2.    Regulamin obowiązuje od dnia 28.01.2023 r.
3.    W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
4.    Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
5.    Sprzedawca zastrzega prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu, realizowane są na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy.
6.    W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego.  Ponadto Sprzedawca poinformuje Klienta na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu, za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu, na adres e-mail przypisany do Konta Klienta. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniem § 3 ust. 9 Regulaminu.
7.    Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.
8.    Wszelkie spory mogące powstać w związku z Umową sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem będącym Konsumentem, a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
9.    Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
10.  Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
11.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz.1219) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
§ 12. Załącznik 1 - Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy
1.    Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje Konsumentowi.
2.    Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy sprzedaży na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:
1.    w przypadku umowy sprzedaży od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;
2.    w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
3.    w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
4.    w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy;
3.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
4.    Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5.    Mogą Państwo również wypełnić Elektroniczny formularz zwrotu dostępny na stronie Sklepu Internetowego: https://shop24692-1.yourtechnicaldomain.com/returns-open.php. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.
6.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7.    W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
8.    W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowaliśmy odbioru Towaru w przypadku odstąpienia od umowy - możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.    Zwracaną rzecz proszę odesłać na adres: DAŻYNKA. WAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ROTKI 1, 17-312 DROHICZYN niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
10.  Ze względu na wagę i gabaryty Towaru, w przypadku odstąpienia od umowy - odesłanie Towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich konieczne może się okazać nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa.
§ 14. Załącznik 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy

Zaufane Opinie IdoSell
4.85 / 5.00 66 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-04-03
szybko, smacznie i co najważniejsze zdrowo - polecam
2024-04-02
Produkty super jakości, dostawa na czas i bardzo sympatyczna obsługa klienta. Polecam
pixel