Darmowa dostawa od 300,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka Prywatności

Polityka prywatności i cookies
1. Administrator danych i definicje
1.    Administratorem danych osobowych Klientów/Użytkowników Sklepu Internetowego, zwanym także Sprzedawcą, jest: DAŻYNKA. WAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Rotkach (17-312), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000925312, NIP: 5441542483, REGON: 520112506
2.    Z Administratorem danych można kontaktować się:
1.    pod adresem korespondencyjnym: ROTKI 1, 17-312 DROHICZYN;
2.    pod adresem poczty elektronicznej: sklep@wp.pl.
3.    Wyrażenia użyte w Polityce prywatności i cookies należy rozumieć zgodnie z definicjami określonymi w Regulaminie. Poniżej przedstawiamy definicje niektórych pojęć używanych w Polityce prywatności i cookies.
·        Użytkownik - osoba fizyczna odwiedzająca stronę Sklepu Internetowego, a także osoba korzystająca z usług lub funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu Internetowego.
·        Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
·        Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: shop24692-1.yourtechnicaldomain.com za pośrednictwem, którego Klient/Użytkownik może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar.
·        Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi/Użytkownikowi drogą elektroniczną; jego otrzymywanie jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta/Użytkownika.
·        Polityka prywatności i cookies – niniejsza Polityka prywatności i cookies określająca zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzeniem Sklepu internetowego.
·        RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
·        Dane osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
2. Sposób, w jaki Administrator zbiera dane osobowe
Administrator zbiera dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników/Klientów w związku z rejestracją Konta w Sklepie Internetowym, złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, czy w przypadku zapisu na Newsletter.

  1. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych osobowych

1.    Zawarcie i realizacja Umowy sprzedaży na odległość – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas realizacji umowy, aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
2.    Świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas trwania umowy o prowadzenie Konta, a po zakończeniu umowy przez okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
3.    Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie rachunkowości i danin publicznych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres wynikający z przepisów prawa.
4.    Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, a w przypadku wszczęcia postępowania sądowego do czasu prawomocnego jego zakończenia.
5.    Marketing produktów lub usług własnych Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane tym celu do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu przez Klienta/Użytkownika.
6.    Analityka i prowadzenie statystyk - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane tym celu do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu przez Klienta/Użytkownika.
7.    Wysyłka Newslettera (pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe w tym celu będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
4.    Zakres przetwarzanych danych
 
1.    W związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie Internetowym Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres dostawy (jeśli jest inny niż adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, nazwę firmy i numer NIP (w przypadku firmy). Ponadto Administrator przetwarza m.in. historię zamówień, opinie Klientów.
2.    Administrator przetwarza również informacje dotyczące urządzenia Użytkownika, numeru IP, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące aktywności na stronie internetowej, w tym na poszczególnych podstronach oraz inne informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
 
5.    Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Aby Administrator mógł świadczyć usługę prowadzenia Konta, wysyłkę Newslettera lub zrealizować zamówienie złożone w Sklepie Internetowym (czyli zawrzeć z Tobą umowę sprzedaży i wywiązać się z niej), podanie przez Ciebie danych osobowych (oznaczonych w formularzu jako wymagane) jest konieczne. Jeśli nie podasz Administratorowi swoich danych, to niestety Administrator nie będzie mógł zrealizować dla Ciebie usług ani przyjąć Twojego zamówienia.

  1. Odbiorcy danych

Administrator danych może przekazywać dane osobowe Klientów następującym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi: informatyczne, w tym hostingowe, obsługi Sklepu Internetowego, księgowe, kurierskie, obsługi płatności on-line oraz płatności odroczonych, prawne, marketingowe, windykacyjne.
7. Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Prawa osób, których dane osobowe przetwarza Administrator
1.    Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, ma prawo:
1.    dostępu do danych (art. 15 RODO) - uzyskania od Administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe.
2.    do otrzymania kopii danych (art. 15 ust.3 RODO) - uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator danych może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych;
3.    do sprostowania danych (art. 16 RODO) - żądania od. Administratora sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych;
4.    do usunięcia danych (art. 17 RODO) - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli:
1)    dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
2)    osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
3)    osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
4)    dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
5)    dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
6)    dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
5.    do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
1.    osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi danych sprawdzić prawidłowość tych danych,
2.    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
3.    Administrator danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
4.    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
6.    do przenoszenia danych (art. 20 RODO) - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi danych, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
7.    do sprzeciwu (art. 21 RODO) - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Wówczas Administrator danych dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Administrator danych będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach; Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
8.    do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
2.    Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych przez Administratora narusza przepisy RODO, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
·        listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
·        przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
·        telefonicznie: 606-950-0000
10. Zmiany Polityki Prywatności
Polityka prywatności i cookies może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Klientom/Użytkownikom.
11. Newsletter
1.    Klient/Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient/Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres email informację (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.
2.    Klient/Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta (jeśli je posiada) lub korzystając z formularza dostępnego pod adresem: https://shop24692-1.yourtechnicaldomain.com/newsletter.php lub poprzez kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera.
12. Cookies
1.    Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta / Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2.    Sklep internetowy korzysta z plików cookies wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta/Użytkownika Sklepu uprzedniej zgody w tym zakresie. Wyrażenie zgody na korzystanie przez Sklep internetowy z wszystkich plików cookies następuje poprzez kliknięcie przycisku: „Zamknij” podczas wyświetlania się komunikatu o korzystaniu z plików cookies przez Sklep internetowy albo poprzez zamknięcie tego komunikatu.[MO1] 
3.    Jeżeli Klient/Użytkownik Sklepu internetowego nie wyraża zgody na korzystanie przez Sklep internetowy z plików cookies, może skorzystać z opcji: „Nie wyrażam zgody”, dostępnej również w komunikacie o korzystaniu z plików cookies przez Sklep internetowy bądź dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta (może to jednak spowodować niepoprawne działanie strony Sklepu internetowego).
4.    W celu zarządzania ustawieniami cookies, należy wybrać z listy przeglądarkę internetową/system i postępować zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
5.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pochodzących z plików cookies są prawnie uzasadnione interesy Administratora danych, polegające na zapewnianiu wysokiej jakości usług, zapewnianiu bezpieczeństwa usług.
6.    W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Funkcjonalne pliki cookie
Umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
shop24692-1.yourtechnicaldomain.com
nazwa, data ważności, cel
monit_token: 365 dni, plik cookie
Identyfikuje klienta sklepu.
shop_monit_token: 30 minut, plik cookie
Identyfikuje klienta sklepu.
client: 1 dni, plik cookie
Identyfikuje zalogowanego klienta / koszyk klienta niezalogowanego.
affiliate: 90 dni, plik cookie
Przechowuje informację o identyfikatorze partnera, od którego nastąpiło wejście do sklepu.
ordersDocuments: plik cookie
Przechowuje informację o statusie wydruku dokumentu.
__idsui: 1095 dni, plik cookie
Plik niezbędny do funkcjonowania tzw. lekkiego zalogowania na stronie.
__idsual: 1095 dni, plik cookie
Plik niezbędny do funkcjonowania tzw. lekkiego zalogowania na stronie.
__IAI_SRC: 90 dni, plik cookie
Przechowuje tylko źródło, z którego nastąpiło wejście na stronę.
login: plik cookie
Przechowuje informację o tym, czy użytkownik zalogował się na stronie.
CPA: 28 dni, plik cookie
Zawiera informacje na temat zmiennych dla programów CPA / CPS, w których udział bierze strona.
__IAIRSABTVARIANT__: 30 dni, plik cookie
Identyfikator wariantu dla testu A/B i konfiguracji silnika IdoSell RS.
basket_id: 365 dni, plik cookie
Identyfikator koszyka użytkownika strony, nadawany na czas trwającej sesji.
page_counter: 1 dni, plik cookie
Licznik odwiedzonych stron.
LANGID: 180 dni, plik cookie
Przechowuje informację o języku wybranym przez użytkownika strony.
REGID: 180 dni, plik cookie
Przechowuje informację o regionie użytkownika strony.
CURRID: 180 dni, plik cookie
Przechowuje informację o walucie wybranej przez użytkownika strony.
__IAIABT__: 30 dni, plik cookie
Przechowuje identyfikator testów A/B, na potrzeby testowania i poprawiania funkcjonalności sklepu.
__IAIABTSHOP__: 30 dni, plik cookie
Przechowuje identyfikator sklepu biorącego udział w teście A/B.
__IAIABTVARIANT__: 30 dni, plik cookie
Przechowuje identyfikator wariantu wylosowanego w ramach trwającego testu A/B.
toplayerwidgetcounter[]: plik cookie
Przechowuje ilość wyświetleń komunikatu typu pop up.
samedayZipcode: 90 dni, plik cookie
Przechowuje informację o kodzie pocztowym użytkownika strony, który jest konieczny do oferowania przesyłki kurierskiej w usłudze SameDay.
applePayAvailability: 30 dni, plik cookie
Przechowuje informację o tym, czy dla użytkownika jest dostępna forma płatności ApplePay.
paypalMerchant: 1 dni, plik cookie
Identyfikator konta PayPal.
toplayerNextShowTime_: plik cookie
Przechowuje informację o czasie, w którym ma nastąpić kolejne wyświetlenie komunikatu pop up. 
rabateCode_clicked: 1 dni, plik cookie
Przechowuje informację o zamknięciu paska informującego o aktywnym rabacie.
freeeshipping_clicked: 1 dni, plik cookie
Przechowuje informację o zamknięciu paska informującego o darmowej dostawie.
redirection: plik cookie
Przechowuje informację o zamknięciu komunikatu pop-up informującego o sugerowanym języku dla sklepu.
filterHidden: 365 dni, plik cookie
Po kliknięciu opcji zwinięcia filtra dla towarów zapisuje informację, który filtr ma być zwinięty po odświeżeniu listy towarów.
toplayerwidgetcounterclosedX_: plik cookie
Przechowuje informację o zamknięciu komunikatu typu pop-up.
cpa_currency: 60 minut, plik cookie
Zawiera informacje na temat waluty dla programów CPA / CPS, w których udział bierze strona.
basket_products_count: plik cookie
Przechowuje informacje na temat liczby towarów w koszyku.
wishes_products_count: plik cookie
Przechowuje informacje na temat liczby towarów na liście ulubionych.
IAI S.A.
iai_accounts_toplayer: 30 dni, plik cookie
Zapewnia poprawne wyświetlanie się komunikatu pop up informującego o usłudze logowania IdoAccounts (https://www.idosell.com/pl/tysiace-gotowych-do-uzycia-funkcji/logowanie-do-sklepu-z-konta-w-innym-serwisie/).
IdoSell
platform_id: plik cookie
Przechowuje informację o tym, czy strona wyświetlana jest w aplikacji mobilnej.
paypalAvailability_: 1 dni, plik cookie
Przechowuje informację o tym, czy dla użytkownika jest dostępna forma płatności PayPal.
ck_cook: 3 dni, plik cookie
Przechowuje informację o tym, czy użytkownik strony wyraził zgodę na pliki cookies.
IdoAccounts
accounts_terms: 365 dni, plik cookie
Przechowuje informację o tym, czy użytkownik zaakceptował zgodę na skorzystanie z usługi IdoAccounts.
Google
NID: 180 dni, plik cookie
Te pliki cookie (NID, ENID) służą do zapamiętywania preferencji użytkownika i innych informacji, takich jak preferowany język, liczba wyników wyświetlanych na stronie wyników wyszukiwania (na przykład 10 lub 20) oraz to, czy użytkownik chce mieć włączony filtr Google SafeSearch. Plik ten również jest konieczny do oferowania usługi płatności Google Pay.
Google reCAPTCHA
_GRECAPTCHA: 1095 dni, plik cookie
Ten plik cookie jest ustawiany przez Google reCAPTCHA, który chroni naszą stronę przed zapytaniami spamowymi w formularzach kontaktowych.
PayPal
ts: plik cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.
ts_c: 1095 dni, plik cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez PayPal i służy do zapobiegania oszustwom.
x-pp-s: plik cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.
enforce_policy: 365 dni, plik cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.
tsrce: 3 dni, plik cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.
l7_az: 60 minut, plik cookie
Ten plik cookie jest niezbędny do funkcji logowania PayPal na stronie internetowej.
LANG: 1 dni, plik cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.
nsid: plik cookie
Używane w kontekście transakcji na Stronie internetowej. Plik cookie jest wymagany dla bezpiecznych transakcji.
 
Analityczne pliki cookie
Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Jeśli zablokujesz ten rodzaj cookies nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.
IAI S.A.
__IAI_AC2: 45 dni, plik cookie
Identyfikator śledzenia konwersji (Activity Tracking) na potrzeby zbierania historii źródeł poprzedzających złożenie zamówienia, a także źródła, dzięki któremu złożono zamówienie zgodnie z modelem atrybucji last click.
Google Maps
SID: 3650 dni, plik cookie
Zawierają cyfrowo podpisane i zaszyfrowane zapisy identyfikatora konta Google użytkownika i ostatniego czasu logowania. Połączenie tych plików cookie (SID, HSID) pozwala Google zablokować wiele rodzajów ataków, takich jak próby kradzieży treści formularzy przesyłanych w usługach Google.
 
Reklamowe pliki cookie
Ten rodzaj cookies służy do tego, aby treści reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji.
shop24692-1.yourtechnicaldomain.com
RSSID: 180 dni, plik cookie
Identyfikator użytkownika IdoSell RS, wykorzystywany na potrzeby wyświetlania dopasowanych rekomendacji produktów na stronie.
__IAIRSUSER__: 60 minut, plik cookie
Identyfikator użytkownika IdoSell RS, wykorzystywany na potrzeby wyświetlania dopasowanych rekomendacji produktów na stronie.
 
8.    Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1.    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci/Użytkownicy Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
2.    utrzymania sesji Klienta/Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Klient/Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać od nowa loginu i hasła;
3.    określania profilu Klienta/Użytkownika w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych i dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
9.    Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika. Klienci/Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
10.  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.
11.  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem internetowym reklamodawców oraz partnerów Sklepu internetowego.
12.  Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient/ Użytkownik korzysta z Sklepu internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
13.  Zalecamy przeczytanie Klientowi/Użytkownikowi polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
14.  W zakresie informacji o preferencjach Klienta/ Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Klient/Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
Na stronie Sklepu internetowego są umieszczone wtyczki, które mogą przekazywać dane Klientów/Użytkowników do Administratorów takich jak, np.: Google Maps, PayPal, Google reCAPTCHA, IdoAccounts, IdoSell, IAI S.A., Google.

Zaufane Opinie IdoSell
4.85 / 5.00 66 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-02
Wędliny bardzo smakowały moim gościom. Towar wysłany na czas i zgodnie z dodatkowymi prośbami.
2024-04-02
Produkty super jakości, dostawa na czas i bardzo sympatyczna obsługa klienta. Polecam
pixel